Care Laser

תקנון פעילות

הגדרות
1. למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.1 "המודעה":
https://www.facebook.com/care.israel/
https://www.instagram.com/care_laser/
מצליחים לזהות כמה כוכבים ורודים בתמונה? מעולה! אולי 10 מהם יהיו שלכם... 😉
1.2 "מארגני הפעילות": קר שירותי רפואה בע"מ או ליים דיגיטל
1.3 "הפעילות":
בתמונת המודעה "חולפים" כוכבים ורודים ועל הגולשים יהיה לנחש נכונה כמה כוכבים חולפים בתמונה. הגולש הראשון שינחש נכונה או הכי קרוב את מספר הכוכבים החולפים בתמונה יזכה ב-10 כוכבים מתנה למימוש בטיפולי הסרת שיער באחד מסניפי CARE LASER.

תנאי ההשתתפות
2. כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות חייב להגיב כתגובה למודעה כמה כוכבים חולפים בתמונה. הגולש הראשון שינחש נכונה או הכי קרוב את מספר הכוכבים החולפים בתמונה יזכה ב-10 כוכבים מתנה למימוש בטיפולי הסרת שיער באחד מסניפי CARE LASER.
3. אין לשלוח תגובות למודעות בעלי המאפיינים הבאים:
א. תגובות פוגעניות, שיש בהם כדי להעליב אדם או לפגוע בשמו הטוב של אדם או שיש בהם תכנים גזעניים או פוגעניים כלפי ציבור כלשהו, בארץ או בחו"ל.
ב. תגובות בעלי אופי מיני בוטה או העלולים לפגוע ברגשות הציבור, או שיש בהם חומר הנוגע לקטינים או המזהה אותם.
ג. תגובות הכוללות תוכן שפרסומו אסור על פי כל דין או הכוללות תוכן שיש בו כדי לעודד עבירה על החוק, בישראל או בחו"ל, או לעודד התנהגות לא מוסרית או התנהלות העלולה לדעת מארגני הפעילות להוציא שם רע לחברת CARE .
4. כל משתתף בפעילות מאשר, בעצם השתתפותו בפעילות, את הסכמתו לתנאי השימוש באתר "CARE" (לעיון) ולתנאי הפעילות ומצהיר כי:
א. הוא מעל גיל 18
ב. ידוע למשתתף כי ההצהרות והמצגים שהוא מאמץ ומקבל על עצמו בעצם השתתפותו בפעילות, כוחם יפה כלפי כל מארגני הפעילות ו/או מי מטעמם.

תקופת הפעילות
5. מועד תחילת הפעילות 14/12/2021 בשעה 14:30. מועד אחרון למשלוח תגובות 19/12/2021 בשעה 10:00.
6. שם הזוכה יוכרז ביום 19.12.2021 בסטורי בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של מארגני הפעילות והן בהודעה פרטית שתישלח אליו. המשתתף מסכים כי שמו המלא יפורסם כאמור כזוכה.
7. יתכנו שינויים והתאמות במועדי הפעילות ובתנאי הפעילות בכללותה, המפורטים מעלה, כולל ביטולה המלא.

כללי
8. המשתתף או הרוצה להשתתף מצהיר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר וענין.
9. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות חלה על המשתתף בלבד. מארגני הפעילות אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או אי-דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו בעמוד החברה ב ו/או במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי החברה המתקבלים מהפרטים שהוזנו על-ידי המשתתף יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק הפרטים שנקלטו כאמור.
10. בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או למבקש להשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת התגובה הזוכה.
11. מימוש הכוכבים הינו בכפוף לפגישת יעוץ באחד מסניפי קר, חתימה על טפסי הסכמה וצפייה במצגת.
12. מארגני הפעילות שומרים על זכותם הבלעדית לעדכן את התקנון מעת לעת.
13. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה או מהפעילות תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
14. תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך הוא פונה ומיועד לנשים וגברים כאחד.

תודה על הרשמתך!

נחזור אלייך בהקדם!

ספרו לחברים שלכם על המבצע>>