תודה על פנייתך!
נחזור אלייך בהקדם

אתם ממליצים אנחנו מפנקים

תקנון רכישה אונליין

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
אנו עשויים להשתמש בנתונים שמילאת כדי ליצור איתך קשר לגבי השירותים שלנו באמצעות שיחות שיווקיות/ דוא"ל / מסרונים, באפשרותך בכל עת לבטל קבלת מסרים מעין אלו באמצעות בקשה להסרה מרשימת התפוצה, לכתובת מייל: office@care.co.il
רכישה מקוונת באתר של קר לייזר (להלן: "קר")

1. כללי

1.1 קר מעניקה לך בזאת רשות להתקין ולהשתמש במחשבון המאפשר רכישה מקוונת של שירותים הניתנים על ידי החברה (להלן: "מחשבון") באמצעות פלאקארד העומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים DSS ו-PCI.
1.2 השימוש יכול שייעשה על גבי טאבלט, מכשיר נייד או מחשב שבבעלותך או בשליטתך, הכל בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש וקר אינה מתחייבת כי השירות יתקיים ללא תקלות, טעויות או שגיאות.
1.3 קר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים והשפעתם על המחשבים ו/או הטאבלטים /ואו מכשירים אחרים של המשתמשים וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרמו בין באופן ישיר ובין באופן עקיף למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם.
1.4 בעצם השימוש בתוכן או בשירותים, הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים.
1.5 אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר, בתוכן או בשירותים, בכל אופן שהוא והסעד היחיד העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
1.6 האמור נועד להוסיף על תנאי וכללי השימוש באתר והנך מתבקש לקרוא אותם בעיון טרם ביצוע פעולה כלשהי.

2. השימוש במחשבון

2.1 המחשבון מאפשר למשתמש לקבל הצעת מחיר לתכנית טיפולים להסרת שיער כפי שיבחר. 2.2 כל אדם, שהינו בגיר, ובעל כשרות משפטית רשאי לעשות שימוש במחשבון לצורך אליו נועד המחשבון ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותי קר.
2.3 המשתמש במחשבון מסכים כי במסגרת קבלת הצעת מחיר או כמות כוכבים יתבקש למסור את פרטיו האישיים לרבות פרטי ההתקשרות עימו ונציג-קר יצור עימו קשר טלפוני בהתאם לפרטים שמסר לתיאום פגישת ייעוץ.
2.4 השימוש במחשבון יתבצע באופן הבא:
א. על המשתמש לבחור את מינו (הצעת המחיר משתנה בהתאם למין);
ב. הצעת המחיר תינתן ל-12 טיפולים.
2.5 חברת CARE רשאית לשנות את התנאים והמחירון ע"פ שיקול דעתה.
2.6 אין כפל הנחות או הטבות.
2.7 מחיר קודם ניתן לקבל בסניף.
2.8 ניתן לפרוס את התשלום ל-24 תשלומים ללא ריבית.

3. השירותים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באמצעות המחשבון

3.1 הרכישה באתר היא פרטית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה המיועדת למכירה לצד שלישי.
3.2 השירותים המוצעים באתר נתונים לשיקול דעתה של החברה אשר רשאית להחליפם, לחדול מהצעתם, להסירם, להוסיף או לשנות מחירים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3.3 כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
3.4 רשאי לרכוש שירותים באמצעות המחשבון רק משתמש שבבעלותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר המשתמש מסר אותו ואת פרטיו במהלך ביצוע הזמנה ואשר הסכים לקבל מסמכים ממוחשבים לכתובת זו מהחברה.
3.5 רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי מכל סוג.
3.6 מחובתו ואחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ונכון, עדכני ומדויק. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שיתרחשו כתוצאה מכך.
3.7 מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.8 בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס אשראי מול חברת האשראי וחברת האשראי תבטיח ותוודא קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות המשתמש לצורך השלמת הרכישה.
3.9 אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ו/או מי מטעמה למשתמש בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר.
3.10 עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש אישור בדבר השלמת העסקה. בתוך 2 ימי עסקים שלאחר מכן , נציג מטען קר יצור קשר טלפוני עם המשתמש על מנת לוודא פרטיו וחתימתו על כתב השירות של החברה ותישלח קבלה.
3.11 במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל המשתמש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, יפעל המשתמש ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

4. ביטול עסקה במקרה של רכישה באמצעות המחשבון
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981( להלן: "החוק")

4.1 הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות המשתמש שביצע את הרכישה בלבד, אשר יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר.
4.2 אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש כהגדרתם בחוק, שביצע עסקה באתר האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
4.3 הייתה למשתמש זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן :
א. בעל פה – בטלפון או בהודעה בע"פ במקום העסק.
ב. בדואר רשום לכתובת: אבן גבירול 30 תל אביב.
ג. בדוא"ל לכתובת: Office@care.co.il
ד. בפקס:
03-6090306
ה. באמצעות עמוד צור קשר של האתר.

4.4 בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון הנייד שברשותו
4.5 כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
4.6 במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה בניכוי
4.7 דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.
5. ביטול עסקה על ידי החברה
5.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שבוצעה ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. במקרה שהלקוח לא מתאים לטיפול – במקרה זה תבוטל העסקה ויוחזר ללקוח מלוא כספו.
ב. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח.
ג. בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ד. אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
ה. בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
ו. אם קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשה ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
ז. אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
ח. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את השירות ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
ט. במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.

6. הסכמת המשתמש

6.1 הסכמה לתנאי השימוש משמעה הסכמה כי החברה תאסוף מידע לגבי המכשיר שממנו בוצע הרישום. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה בקשר לשמירת המידע כאמור.
6.2 הרשמתו של המשתמש והזנת הנתונים, מהווה הסכמה מצדו לקבלת הודעות ועדכונים מטעם קר או מי מטעמה.
6.3 בעת השימוש בשירות הנך מביע את הסכמתך לכך שהחברה רשאית לשלוח אליך, מדי פעם בדוא"ל ו/או לטלפון הנייד, מידע בדבר השירות. יצוין כי בכל עת באפשרותך לפנות לחברה ולהודיע על ביטול הסכמתך לקבל את המידע.
6.4 המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי המידע שימסור או יעדכן במסגרת הרשמה הנו נכון וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא עבור צד שלישי, למעט במקרה בו הורשה לעשות כן במפורש.
6.5 המשתמש מצהיר כי הינו מעל גיל 18 והינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות. במקרה של קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך מוסמך לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יראו את שימושך כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
6.6 המשתמש מודע לכך כי כל מידע שיימסר במסגרת השימוש יישמר במאגר המידע של קר הרשום שמספרו 700068223 בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").
6.7 המשתמש מאשר בזאת כי קרא את מדיניות הפרטיות של קר והוא מסכים לאמור בה ללא סייג. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה נגד קר באשר לשמירת המידע האמור במאגר המידע של קר ולכל שימוש שתעשה במידע בהתאם למדיניות הפרטיות של קר .

לינק למדיניות הפרטיות : https://www.care.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/

7. שונות

7.1 קר שומרת על זכותה להפסיק או לשנות כל היבט בשירות בכל עת וכן לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנא הקפד לקרוא בעיון את תנאי השימוש ולהתעדכן בהם.
7.2 תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו לפיהם.
7.3 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.
7.4 לכל שאלה על תנאי השימוש ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת: office@care.co.il.

8. עשויה להיות שונות במחיר בין האתר ובין הסניפים בינם לבין עצמם.

תודה על הרשמתך!

נחזור אלייך בהקדם!

ספרו לחברים שלכם על המבצע>>